Card image cap

Tolegen Akhmetov

  • PhD, Robotics, Nazarbayev University, 2019-present
  • MSc, Information Systems, Caspian State University, 2016-2018
  • BSc, Information Systems, Suleymen Demirel University, 2008-2012