Card image cap

Yerzhan Rzagaliyev

  • MSc, Robotics, Nazarbayev University, 2019-present
  • BSc, Robotics, Nazarbayev University, 2019